Juridisch advies

Onze experts voorzien u graag van juridisch advies betreffende het ziekteverzuim. Ziekteverzuim gaat gepaard met spelregels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze spelregels zijn onder meer te vinden in de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet. De spelregels vallen binnen het arbeidsrecht, bestuursrecht en het civiele recht. Arbeidsrecht ziet bijvoorbeeld op verwijtbare gedragingen van een werknemer en ontslag. Het bestuursrecht ziet op een juiste uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, waarin de wederzijdse re-integratieverplichtingen zijn neergelegd. Het civiele recht ziet bijvoorbeeld op aansprakelijkheidskwesties als letselschade. Onze werkzaamheden op het arbeidsrecht advies zijn breed en veelzijdig. Aarzel niet om contact op te nemen voor verder juridisch advies. Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd die kunnen spelen als een werknemer (langdurig) verzuimt: 

Bezwaar, beroep, hoger beroep ZW-, WIA- en IVA besluiten

De werkgever is belanghebbende in deze kwesties. En zal altijd afschriften van besluiten van UWV ontvangen m.b.t. de werknemer waarop dit van toepassing is. Tijdig bezwaar en beroep instellen kan directe invloed hebben op de premiebetaling. Als ook leiden tot directe schadelastbeperking.

Bezwaar, beroep, hoger beroep loonsancties i.v.m. onvoldoende re-integratie inspanningen

Als een werknemer na 104 weken ziekte een WIA-aanvraag doet, beoordeelt het UWV als eerste of er voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht. Als dat niet zo is volgt een loonsanctie van een jaar extra salarisbetaling. Tijdig bezwaar en beroep instellen kan leiden tot intrekking van de sanctie en een schadevergoeding.

Het voeren van bezwaar, beroep en hoger beroep

Beoordelen ‘no risk polis’ en ‘Amber’ besluiten UWV en het voeren van bezwaar, beroep en hoger beroep. Ook hier kan tijdig bezwaar-beroep leiden tot directe schadelastbeperking.

Advies m.b.t. (langdurig) ziekteverzuim, arbeidsrechtelijke maatregelen en werkloosheid

Het spreekt vanzelf dat werknemers zich moeten houden aan afspraken gedurende het verzuim. Doet een werknemer dit niet kan de loonbetaling geschorst of gestaakt worden om de werknemer te bewegen de juiste stappen te zetten.

Advies m.b.t. oordelen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige inzake de poortwachterstoets

Adviezen van deskundigen moeten tijdig ingezet worden, maar kunnen tevens leiden tot vragen of opmerkingen. Het is zinvol hier de juiste ‘deskundigheid’ voor in te zetten.

Advies m.b.t. het aanvragen van een deskundigenoordeel

Het is niet altijd handig een deskundigenoordeel te vragen bij UWV. Omdat de uitkomst op voorhand te voorspellen valt is het handig hier vooraf het juiste deskundige advies te vragen.